Kärnkompetenserna

Utbildningen Diplomerad Coach är baserad på de åtta kärnkompetenser den oberoende internationella branschorganisationen ICF (International Coaching Federation) tycker att en coach ska ha. Kärnkompetenserna är indelade i fyra grupper där varje grupp består av sådana färdigheter som logiskt hör ihop. Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla viktiga delar som en coach ska kunna behärska. 

 Under utbildningen kommer du att få såväl teoretiska som praktiska kunskaper om dessa. Vi har valt att lägga tonvikten på den praktiska användningen för att du ska bli en så bra coach som möjligt. Här kan du läsa mer om de olika kärnkompetenserna och vad de innebär i rollen som coach.

Grupp A. Grunden

1) Agerar etiskt
En coach ska förstå och arbeta efter ICF:s etiska riktlinjer och det är viktigt att klienten förstår att det som sägs mellan coach och klient stannar där. Det är också viktigt att arbetet sköts professionellt och att coach och klient har en yrkesmässig relation. Under utbildningen går vi igenom de etiska riktlinjerna som ICF satt upp och diskuterar vad de innebär i din roll som coach. Vi diskuterar värderingar, människosyn och etiska dilemman som du som coach kan ställas inför.

2) Införlivar ett coachande förhållningssätt
Som coach är det viktigt att ha ett förhållningssätt som är öppet, nyfiket, flexibelt och klientfokuserat. Det är också viktigt att du som coach tar ansvar för ditt eget lärande och utveckling i rollen som coach. Du får lära dig vad ett coachande förhållningssätt innebär, hur du kan säkerställa ett ständigt lärande för dig själv i din yrkesroll och hur du kan möta människor med olika personligheter, i olika sammanhang och från olika kulturer. 

Grupp B. Samskapar relationen

3) Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser
När coach och klient träffas skapas en tydlig överenskommelse om hur samarbetet ska se ut. Här tydliggörs förväntningar och praktiska frågor, såsom arvode och tidsbokning. Coachen arbetar också fram en coachingplan med sin klient där man tittar på det övergripande målet för samarbetet och därefter har det som riktlinje då man sätter upp mål för varje samtal så att coach och klient hela tiden kan stämma av att man är på väg åt rätt håll. Under utbildningen får du lära dig hur en coachingöverenskommelse kan se ut och vad som skiljer coaching från andra typer av stödjande professioner. Vi går igenom när coaching inte är lämpligt att använda och när du som coach ska hänvisa klienten vidare till andra professioner. Vi går också igenom hur du kan lägga upp ett arbete med din klient och hur arbete och avtal kan se ut om du arbetar med en tredje part som beställare.

4) Utvecklar förtroende och trygghet
Det är viktigt att klienten känner förtroende för sin coach och det arbete som man gör tillsammans. Den relation som ni bygger upp ska kännas trygg och stödjande och det är viktigt att det finns tillit och respekt - från båda håll. Du får också lära dig om rapport - vad det är och hur du kan använda det för att skapa förtroende och tillit hos din klient.

5) Bibehåller närvaro
För att skapa en trygg och stödjande miljö är det viktigt att både coach och klient fullt ut är närvarande i samtalet. Det innebär att coachen ser till att ni inte blir störda under samtalet, varken av personer, telefoner eller omgivningar. Det är också viktigt att coachen vågar låta samtalet byggas i stunden istället för att förbereda sina frågor innan. På så sätt blir samtalet fokuserat på det som klienten behöver här och nu. Vi går också igenom hur intuition kan vara ett viktigt verktyg i det coachande samtalet.

Grupp C. Kommunicera effektivt

6) Lyssnar aktivt 
Aktivt lyssnande handlar om att helt och fullt fokusera på vad klienten säger och inte säger och att kunna uppfatta både de verbala och icke- verbala budskapen. Coachen använder sammanfattningar och speglingar för att säkerställa att man har förstått klienten och för att skapa medvetenhet. Det är också viktigt att coachen håller sig till klientens agenda istället för att sätta upp en egen. Under utbildningen går vi igenom olika nivåer av lyssnande och övar praktiskt på att lyssna på ett coachande sätt samt att förstå skillnaderna mellan de olika nivåerna.

7) Väcker medvetenhet
Coachens uppgift är att hjälpa klienten till insikt och lärande och ett av de viktigaste verktyg är öppna, kraftfulla frågor som hjälper klienten att få nya insikter och skapa motivation och handlingskraft. De öppna frågorna hjälper också till att skapa större tydlighet, fler möjligheter och nytt lärande. Coaching handlar om att hitta lösningar för att ta klienten mot sitt önskade läge så frågorna som coachen ställer är lösningsinriktade och ställs för att ta klienten närmare sitt mål. Under utbildningen går vi igenom hur man ställer öppna, kraftfulla frågor och detta finns sedan med i alla övningar vi arbetar med. Vi går också igenom hur vi kan arbeta med metaforer och liknelser för att skapa ökad medvetenhet.

Grupp D. Främja lärande och utveckling

8) Faciliterar klientens utveckling
Coachen hjälper klienten att omvandla lärande och insikter till handlingar och att hitta olika idéer och lösningar som hjälper klienten att ta sig från nuläge till önskat läge. Coachen hjälper klienten att sätta upp mål som blir tydliga och lätta att arbeta med, att avgöra vilken väg som är mest effektiv och skapa handlingsplaner för att nå dessa mål. Tillsammans formulerar man uppgifter som tar klienten fram mot målet och stämmer kontinuerligt av och utvärderar planen. Om det behövs görs justeringar. Mellan coachsamtalen arbetar klienten med de uppgifter som man kommit fram till. En annan viktig uppgift för coachen är att hjälpa klienten att se de framsteg som görs och fira framgångar

Under utbildningen kommer du att få en mängd verktyg och övningar som du kan arbeta med för att hjälpa din klient till ökad medvetenhet, nya insikter och en större förståelse för sin egen situation. Du får lära dig mer om olika sätt att sätta upp, formulera och arbeta med mål och målbilder. Vi går också igenom hur du utformar hållbara handlingsplaner och hur dessa följs upp längs vägen. Vi kommer under utbildningen även att gå igenom hur du stöttar din klient i att ta ansvar, hur du kan arbeta med motivation och drivkrafter, hur du följer upp det arbete som klienten gör, stöttar vid motgångar och hjälper klienten att se de framsteg som tas. 

Du hittar kärnkompetenserna i sin helhet här.