Deltagarvillkor

Inledning
Nedan följer CoachCompaniets deltagarvillkor. Det är viktigt att du läser igenom dessa antagningsvillkor noga innan du tackar ja till din utbildningsplats för att undvika oklarheter och missförstånd längre fram. Genom att tacka ja till din utbildningsplats accepterar du även nedanstående villkor. Om du har frågor kring dessa villkor, kontakta då utbildningsledare Malin Boström på malin@coachcompaniet.se eller 0706-00 27 48.

1. Allmänna villkor
1.1. Vi tar emot anmälningar fram till en vecka innan kursstart i mån av plats. Vi tar emot anmälningar i den ordning de inkommer.

1.2. Efter anmälan kontaktas du för en personlig intervju. Detta gör vi för att säkerställa att det du vill få ut av din utbildning också är det vi erbjuder. Efter denna intervju får du erbjudande om plats via e-post. Du är antagen när du blivit erbjuden en utbildningsplats hos oss och tackat ja till den via e-post till info@coachcompaniet.se. Detta ska ske inom en vecka efter besked om att du blivit antagen på utbildningen.

1.3. En vecka efter att du blivit erbjuden en utbildningsplats är denna överenskommelse bindande.

1.4. Din utbildningsplats är personlig och kan inte överlåtas till annan person utan skriftlig överenskommelse. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad och betald kursavgift återbetalas ej. Eventuellt obetald kursavgift ska erläggas.

1.5. Deltagande på kursdagarna är obligatoriskt (detta inkluderar alla delar av kursen, även tillfällen för webinarier, mentorcoaching och examination). Detta gäller för hela den schemalagda tiden och du som deltagare ansvarar för att skapa förutsättningar för din närvaro.

1.6. Våra kurser är utformade för att vara interaktiva och engagerande för våra deltagare. Vi förväntar oss därför att du deltar aktivt i samtal, reflektioner och övningar under våra utbildningsdagar – med såväl andra deltagare som utbildare.

1.7. Priserna som anges på hemsidan avser utbildning, kursmaterial, lunch samt för- och eftermiddagsfika under kursdagarna. Moms om 25 % tillkommer på priset.

2. Betalningsvillkor
2.1. Alla kursavgifter betalas mot faktura. Meddela oss fakturaadress vid anmälan.

2.2 Du betalar alltid en del av den totala kursavgiften som antagningsavgift. Antagningsavgiften är 2 500 kr + moms om inget annat är angivet. Antagningsavgiften faktureras i samband med antagningen och ska betalas inom 10 dagar. Så snart denna anmälningsavgift är inbetald har du säkrat din plats på kursen.

2.3. Resterande belopp ska vara inbetalt innan kursstart, om inte annat skriftligt överenskommits. Denna kursavgift faktureras ca sex veckor innan kursstart med betalningstid 30 dagar.

2.4. Vi erbjuder en räntefri avbetalning för privatpersoner och småföretagare mot en uppläggningsavgift på 300 kr + moms. Du har då möjlighet att delbetala din kursavgift i upp till sex månader. Meddela oss om du vill delbetala innan första fakturan har gått ut.

2.5. Vid anmälan senast tre månader innan kursstart utgår en early bird-rabatt på 3 000 kr. Detta för att uppmuntra våra deltagare att säkra sin plats på våra utbildningar så tidigt som möjligt. Det hjälper oss i vår planering och gör det möjligt att ge dig bästa möjliga utbildning.

2.6. Vid försenad betalning skickas en påminnelse med påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensräntan + 8%). Efter 14 dagar går ärendet vidare till inkasso, kostnad 200 kr + ränta. Efter 32 dagar skickas ett så kallat föreläggande om betalning till Kronofogdemyndigheten.

2.7. Vid inställd kurs återbetalas inbetald antagningsavgift samt kursavgift.

3. Ombokning
3.1. Ombokning ska alltid göras skriftligen och i samma stund har du också avsagt dig din plats på utbildningen. Som ombokningsdatum räknas det datum då din ombokning anlände till oss, via e-post eller post.

3.2. Vid ombokning minst 30 dagar innan kursstart debiteras ingen kostnad.

3.3. Vid ombokning 14-29 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 10% av kursavgiften.3.4. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 25% av kursavgiften.

3.5. Påbörjad utbildning kan inte ombokas.3.6. Kursstart kan ombokas till ny kursstart, dock max två år efter ursprungligt startdatum. Deltagaren ansvarar för att informera om ny önskad kursstart i samband med ombokningen. Ombokning kan endast göras en gång och i mån av plats. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.

3.7. Om önskemål finns om ny kursstart längre fram än ett år eller om inget besked kan ges om ny önskad kursstart, räknas ombokningen som en avbokning. Dock har deltagaren rätt att tillgodoräkna sig mellanskillnaden mellan avbokningsavgift och ombokningsavgift som ett tillgodohavande på kursavgiften vid återanmälan till samma kurs.

3.8. Ombokningsavgift betalas mot faktura, betalningstid 10 dagar.

4. Avbokning
4.1. Avbokning ska alltid göras skriftligen och i samma stund har du också avsagt dig din plats på utbildningen. Som avbokningsdatum räknas det datum då din avbokning anlände till oss, via e-post eller post.

4.2. Avbokning inom en vecka från ditt besked om antagning kan göras utan kostnad. Om du redan hunnit betala antagningsavgiften, återbetalas denna senast 14 dagar efter din avbokning.

4.3. Vid avbokning minst 30 dagar innan kursstart (men senare än en vecka efter antagning) debiteras ingen kostnad utöver antagningsavgiften.

4.4. Vid avbokning 14-29 dagar innan kursstart debiteras en avbokningsavgift motsvarande 25 % av kursavgiften.

4.5. Vid avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

4.6 Avbokningsavgiften betalas mot faktura, betalningstid 10 dagar.

4.7. Om du redan hunnit betala hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler. Återbetalning sker inom 14 dagar från avbokningsdatum.

4.8. Antagningsavgiften återbetalas inte.

5. Ta igen kurstillfälle
5.1. Den som missar ett kurstillfälle kan, i mån av plats, ta igen det vid kommande kursstart mot en avgift på 500 kr + moms/dag. Detta görs i överenskommelse med utbildningsledaren och kursdeltagaren ansvarar själv för att komma överens med utbildningsledaren vid vilket datum detta tillfälle ska tas igen.

5.2. Den som missar ett mentorcoachtillfälle kan, i mån av plats, ta igen det vid ett kommande tillfälle mot en avgift på 500 kr + moms/tillfälle.

5.3. Den som missar ett examinationstillfälle kan, i mån av plats, ta igen det vid ett kommande examinationstillfälle mot en avgift på 500 kr + moms.

5.4. Om du behöver göra om ett examinationstillfälle kan detta göras, i mån av plats, vid ett kommande examinationstillfälle.

6. Sjukdom
6.1. För att få de utbildningstimmar som krävs för certifiering är det viktigt att du är närvarande vid alla kurstillfällen. Om du blir sjuk och inte kan närvara vid ett tillfälle, kontakta utbildningsledare Malin Boström
(0706-00 27 48) omedelbart.

6.2. Vid sjukdom kan du utan extra kostnad ta igen ett missat kurstillfälle vid kommande kursstart om läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Detta gäller även mentorcoachtillfällen samt examinationstillfälle. Om läkarintyg saknas kan missat kurstillfälle tas igen enligt villkor ovan (ta igen kurstillfälle).

6.3. Vid långvarig sjukdom som gör att du missar minst sex på varandra följande kursdagar ges möjlighet att flytta hela den återstående delen av utbildningen till en senare kursstart, inom två år, om läkarintyg inkommer inom 30 dagar (i läkarintyget behöver tydligt framgå att du på grund av långvarig sjukdom inte har möjlighet att slutföra utbildningen). Om sjukdomen gör det omöjligt för dig att slutföra utbildningen inom två år kommer kursavgift motsvarande 75 % av den del av utbildningen som du inte har utnyttjat att återbetalas. Detta görs efter att de två åren har förflutit. Om läkarintyg saknas kan motsvarande summa användas som delbetalning vid senare kursanmälan, dock senast inom tre år. Därefter är rätten förbrukad.

6.4. Långvarig sjukdom (minst 1 månad) ger dig rätt att omboka en ännu inte påbörjad utbildning till en senare kursstart, inom två år, om läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas. Om läkarintyg saknas gäller villkoren för ombokning ovan.

7. Delvis genomförd kurs och tillgodoräknande
7.1. Diplom för ICF Level 1 delas endast ut till deltagare som, med godkänt resultat, slutfört alla delar av kursen.

7.2 För deltagare som väljer att avsluta utbildningen efter de tre första kursomgångarna och som genomfört det antal coachsamtal som ingår i denna del av utbildningen, delas ett diplom som Diplomerad Coach ut. Detta diplom räcker dock inte för att ansöka om en certifiering på Level 1 hos ICF utan behöver i så fall kompletteras med fler mentorcoachtimmar och ett examinationssamtal.

7.3 För deltagare som avslutar utbildningen utan godkänt resultat på alla delar utdelas inget diplom. Under förutsättning att alla delar är genomförda kan, vid önskemål, ett intyg på antal genomförda utbildningstimmar, utdelas.

7.4. Du har i dagsläget inte möjlighet att tillgodoräkna dig delar av kursen även om du gått andra utbildningar inom coaching. Detta beror på ICF ackrediterar utbildningen som helhet vilket gör att endast deltagare som har genomgått hela utbildningen kan bli godkända och därmed ha möjlighet att ansöka om certifiering hos ICF.

8. Reservation för förändringar
8.1. Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid färre än sex anmälda kursdeltagare två veckor innan kursstart.

8.2. Vi förbehåller oss också rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid sjukdomsfall som innebär att vi inte har möjlighet att ordna lämplig ersättare för kursledarna.

8.3. Vid inställd kurs meddelas deltagarna senast två veckor innan planerad kursstart, via e-post eller telefon.

8.4. Vid inställd kurs erbjuds deltagarna förtur till platser på nästkommande kursstart. I de fall deltagare inte har möjlighet att närvara vid detta tillfälle, återbetalas alla eventuellt redan inbetalda avgifter. Eventuella övriga kostnader såsom rese- och hotellkostnader ersätts ej. Deltagaren uppmanas därför att boka biljetter och hotell med avbokningsmöjlighet.

8.5. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal. Detta meddelas i så fall deltagarna så snart som möjligt.

8.6. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked om kursavgiften inte är fullt betald vid kursstart, eller betald i enlighet med överenskommen avbetalningsplan.

9. Force majeure
CoachCompaniet ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, allvarlig smittspridning, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som CoachCompaniet inte kan råda över eller förutse. 

10. Konfidentialitet
CoachCompaniet följer ICF:s etiska riktlinjer och som en del i det arbetar vi med konfidentialitet. Det innebär att alla deltagare visar respekt för varandra genom att behandla all information av personlig karaktär som konfidentiell, under och även efter utbildningen. Detta omfattar både deltagare och klienter.

11. Användning av materialet
Det material du får under utbildningen är framtaget av CoachCompaniet och rättigheterna till materialet ägs av oss. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida materialet utan tillåtelse. Undantaget gäller de mallar som finns för de olika övningarna i materialet och som är tänkta att användas i arbete med klienter.

12. Nöjd kund-garanti
Vi på CoachCompaniet gör vårt yttersta för att du som kund ska vara helt nöjd. Om du trots det känner att du inte har fått det behöver för att lyckas i din roll som coach, kontakta oss så kommer vi att försöka hjälpa dig att få det du saknar.

13. Synpunkter på antagningsvillkoren
13.1. Vi är alltid tacksamma för dina synpunkter. Om du har synpunkter på ovanstående antagningsvillkor, mejla dessa till info@coachcompaniet.se. Du kan inte räkna med att få personlig återkoppling men vi kommer att sammanställa inkomna synpunkter och ta dem i beaktande i vårt kontinuerliga arbete med att uppdatera våra antagningsvillkor.

13.2. Tvist rörande tolkning eller tillämning av dessa villkor liksom annan tvist som har anknytning till CoachCompaniets verksamhet, ska avgöras i domstol enligt svensk lag.