Teamcoaching

Teamcoaching hjälper team att nå sina mål, få ökad motivation och arbetsglädje samt bli långsiktigt hållbart och högpresterande. Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delade värderingar och där teammedlemmarna tillsammans tar ansvar för att nå ett gemensamt och utmanande resultatmål.

Teamcoachingen fokuserar på teamets utveckling och lärande och identifierar och tar vara på teamets gemensamma styrkor och förmågor. I coachingen arbetar vi med att skapa tydliga, gemensamma målbilder av såväl resultat som processer. Vi arbetar med att utveckla kommunikation och skapa ett gemensamt engagemang och ansvarstagande. Med stöd av våra coacher får teamet hjälp att sätta ord på sådant som kan kännas svårt att prata om eller upptäcka nya saker om sig själva.

Vår metodik fokuserar teammedlemmarnas energi i samma riktning, genom praktiskt och konkret arbete. Vi tar vara på och förstärker det som redan fungerar och hjälper teamet att få syn på och korrigera sådant som står i vägen för hållbar högprestation.

PASSAR ER SOM VILL

  • få en kickstart för ett nytt team
  • få en energiboost och ta nästa steg med ett befintligt team
  • förbättra kommunikationen och samarbete i teamet
  • stärka teamkänslan och arbeta effektivare
  • sätta gemensamma ramar för en främjande företagskultur
  • utforma tydliga, gemensamma visioner, mål och syften
  • skapa samsyn kring mål och utforma handlingsplaner
  • identifiera möjligheter, risker och hinder samt skapa planer för att hantera dessa
  • skapa tydlighet kring exempelvis processer och rollfördelningar

SAGT AV TIDIGARE KUND

"Efter det arbete vi har gjort tillsammans med CoachCompaniet har vi sett en enorm skillnad på arbetsplatsen. De anställda kommunicerar mycket bättre med varandra och stämningen har gått från negativ till positiv. Idag hjälps man åt och antalet konflikter har i princip minskat till noll. De anställda beskriver också att det är mycket roligare att gå till jobbet och att de trivs bättre. Som chef upplever jag att jag har fått massor av bra verktyg för att leda min grupp på ett mer positivt och utvecklande sätt och jag har fått många insikter och utvecklats i mitt ledarskap längs vägen."  /Greger Håkansson, VD Ionbond

VÅRA TEAMCOACHER

Våra teamcoacher har mycket lång erfarenhet av att arbeta med att stötta såväl individer, team och hela organisationer inom olika branscher i deras utveckling. De är internationellt certifierade coacher enligt branschorganisationen ICF:s riktlinjer (PCC) och diplomerade teamcoacher. 

SÅ GÅR DET TILL

Steg 1 – Individuella intervjuer
Vi genomför individuella intervjuer med alla deltagare i gruppen för att få en tydlig bild av var fokus i det fortsatta arbetet bör ligga. Dessa intervjuer är ca 60 minuter långa och genomförs digitalt.

Steg 2 – Teamcoaching

Utifrån intervjuerna tar vi fram ett förslag på upplägg och innehåll för fortsatt arbete tillsammans. En riktlinje är att genomföra fem tillfällen á 2-3 h med ca tre veckors mellanrum. Under dessa tillfällen arbetar vi med övningar och diskussioner för att skapa samsyn kring t ex mål, syfte, rollfördelning, samarbete och kommunikation. 

Vi arbetar lösningsorienterat och styrkebaserat genom att lägga tyngdpunkten på hur vi vill att det ska se ut och att lyfta det som redan fungerar och bygga vidare på det. Vi jobbar också coachande genom att leda gruppen genom konstruktiva diskussioner som leder framåt mot konkreta mål och handlingsplaner. Självklart fångas även problem och hinder upp för att hitta vägar att komma framåt i processen. Under dessa träffar vill vi bygga psykologisk trygghet i gruppen genom att lära känna varandra, skapa en öppen och ärlig miljö och förståelse för varandras styrkor, erfarenheter, behov och utmaningar.

Vid sista tillfället utvärderar vi vad arbetet gett och skapar en plan för hur ni fortsätter arbetet på egen hand framåt.

Steg 3 – Uppföljning
Ca tre månader efter vår sista träff genomför vi en uppföljning. Upplägget på denna utformas i samråd med er. 


Kombinera med individuell coaching
Teamcoachprogrammet kan kombineras med individuell coaching av teamets medlemmar och/eller teamets chef för att få ytterligare stöd i utvecklingen.

Nyfiken och vill veta mer?