Övriga influenser

Mental träning

Den mentala träningen utvecklades i Sverige på 1960-talet av Lars-Eric Uneståhl. De metoder och verktyg som han utarbetade spred sig sedan över världen och idag används mental träning flitigt - inte bara inom idrottens värld utan även i företagsvärlden och privatlivet. Inom den mentala träningen arbetar man med flera olika delar, bland annat dessa:

  • Målbildsträning - att skapa tydliga målbilder och programmera in dem på ett sätt som gör att de fungerar som en kompass. Utifrån denna målbild skapar man tydliga handlingsplaner som hjälper oss på vägen mot målet.
  • Självbildsträning - att bli medveten om den självbild vi har och att skapa en självbild som hjälper oss att nå vårt mål. Att utmana begränsande övertygelser som vi har om oss själva och vår förmåga och att bli medveten om inlärd hjälplöshet som kan bli ett hinder på väg mot målet.
  • Fokusträning - att hitta rätt fokus i vårt arbete på väg från där vi är idag och fram till målet. Att hitta sätt att hantera motgångar och se misslyckanden som feedback som vi kan lära oss något av. Att fokusera på det jag själv kan påverka och att välja ett positivt fokus i olika situationer.

NLP - neurolingvistisk programmering

NLP utvecklades på 70-talet i USA av John Grinder och Richard Bandler. Inom NLP pratar man mycket om modellering - att titta på vad framgångsrika personer gör och sedan använda sig av deras "recept" eller "system" för att göra på samma sätt. De personer som Grinder och Bandler ursprungligen modellerade var Milton Erickson (hypnosterapeut), Virginia Satir (familjeterapeut) och Fritz Perls (gestaltterapins fader). Man studerar alltså personer som lyckats med det jag själv vill lyckas med och tar med sig de lärdomarna på väg mot sitt eget mål. Inom NLP arbetar man också med representationssystem (syn, hörsel, känsel, smak & lukt) när man utforskar befintliga målbilder och skapar nya. Man använder även Metaposition för att se på saker ur ett nytt perspektiv för att få nya insikter.

MI - motiverande samtal

MI är en samtalsmetod för att öka motivationen för en beteendeförändring. Den utformades av William R. Miller och Stephen Rollnick på 80-talet. Från början utformades den som en metod för att arbeta med människor med beroendeproblematik men idag används den för alla former av livsstilsförändringar. Man arbetar mycket med att utforska ambivalens (tveksamhet inför att göra en beteendeförändring), att skapa ökad insikt om de konsekvenser en förändring, eller avsaknad av förändring, kan få på klienten samt stärka klientens tro på sin egen förmåga att lyckas genomföra den förändring man vill ha.

Positiv psykologi

Positiv psykologi är en gren inom psykologin som utvecklades av Martin Seligman på 90-talet. Seligman såg att man inom psykologins värld hade ett stort fokus på att utforska problem, vad som får människor att må dåligt och orsakerna till detta. Han ville lägga mer fokus på det positiva och vad som får människor att må bra. Istället för att studera psykisk ohälsa ville han lägga mer fokus på att studera de tillstånd vi vill uppnå - psykisk hälsa, och ta reda på vad som får människor att må bra. Man gick ifrån vad som kallas för ett patogenetiskt perspektiv till ett salutogenetiskt perspektiv. På samma sätt arbetar man inom coaching med att titta mer på vad klienten vill uppnå och hur vi kommer dit än att fokusera på problemen som klienten har.